พ่อเมืองปทุมฯนำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร ในโครงการทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ)ที่วัดสายไหม

พ่อเมืองปทุมฯนำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร ในโครงการทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ)ที่วัดสายไหม
เวลา 08.00 น. วันที่ 22 ก.พ.63 ที่วัดสายไหม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีทำบุญ ตักบาตร ภายใต้โครงการทำบุญปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน รักษาการนายอำเภอลำลูกกา เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี

 

โดยโครงการทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ) มุ่งส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเป็นการฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้รับฟังเเละน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม นำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าว่า การจัดกิจกรรมตามโครงการทำบุญปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม มุ่งเน้นให้จังหวัดปทุมธานี เป็นสังคมที่มีคนดี มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปฏิบัติตน ตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ทั้งนี้“พระครูโสภณภัทรเวทย์” หรือ “พระอาจารย์อ๊อด” เจ้าอาวาสวัดสายไหม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังยังมอบพระนารายณ์ทรงครุฑซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจที่ ยิ่งใหญ่มีเดชะบารมี มีอำนาจเหนือศัตรูคู่แข่ง สุดยอดวัตถุมงคลให้กับดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเพื่อเก็บไว้สักการะบูชา

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา ปทุมธานี