เชียงใหม่ พลังจิตอาสาชาวบ้านประชาชนช่วยประชาชนสร้างฝายชั่วคราวแก้ปัญหาภัยแล้ง

16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น
เชียงใหม่ พลังจิตอาสาชาวบ้านประชาชนช่วยประชาชนสร้างฝายชั่วคราวแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยนาย ธัญญ่า กุลีแก้ว กำนันตำบลแม่นะ พร้อมกับนาย รุ่งโรจน์ ดวงดี นายกเทศมนตรีแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นำชาวบ้าน250 คน จัดสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อต้องการยกระดับน้ำให้สูงขึ้น เพื่อใช้กับการเกษตร สามารถนำเครื่องสูบมาทำการสูบขึ้นใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งได้ จาการที่ประชาชนอาชีพเกษตรกรรมได้ทำการปลูกพืชไร่และพืชสวนเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว แต่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยใช้น้ำจากแม่น้ำปิงมาโดยตลอดแต่ทุกปีจะแล้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม ของทุกๆปี ไม่มีน้ำใช้ทางชาวบ้านเกษตรกร เยาวชนต้องมาช่วยกันสร้างฝายชั่วคราวแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้สามารถใช้กับการเกษตร การอุปโภค และสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาร้อนในช่วงเดือนเมษายน

ใช้เล่นสงกรานต์ตามประเพณีของล้านนา และสูบใช้แก้ปัญหาไฟป่า ได้นำจิตอาสา ทั้งหมดลงมือสร้างฝายชลอน้ำขึ้นที่ลำน้ำแม่ปิงบ้านห้วยโจ้ หมู่.4 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สามารถยกระดับน้ำขึ้นได้เพิ่มอีกประมาณ 1 เมตร คาดว่าเพียงพอที่จะใช้แก้ปัญหาในช่วงแล้งฝนไม่ตกได้ในระดับหนึ่ง สมัยก่อนนั้นชาวบ้านจะสร้างฝายชลอน้ำดันน้ำยกระดับน้ำกันเองทุกปีโดยใช้ไม้ไผ่มาปักยกและดันน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร และจะลงแขกสร้างกันทุกปี แต่มาสมัยนี้หน่ววยงานรัฐบาลเข้ามาช่วยสร้างฝาย แต่ปัญหาที่ตามมาคือ หน้าฝายแทบทุกลูกจะมีเศษดินหินทรายมาทับถมหน้าฝายจนไม่สามารถที่จะเก็บน้ำได้เพราะไม่มีการขุดลอกหน้าฝาย ทำให้ปัญหาไม่มีที่เก็บน้ำและไม่มีน้ำพอเพียงในการเกษตร สร้างฝายแล้วจะต้องทำการขุดลอกทุกปีถึงจะแก้ปัญหาได้จริงๆ หน่วยงานภาครัฐควรจะหาวิธีคิดขุดลอกมาใช้ด้วยถึงจะแก้ปัญหาหน้าฝายเก็บน้ำได้ตลอด

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว