อุบล​ราชธานี​ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Week : Clean For Love

อุบล​ราชธานี​ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Week : Clean For Love

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น.
นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Week : Clean For Love กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงการมีจิตสาธารณะ และพลังความรัก ความสามัคคี ของทั้งกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ผู้นำชุมชน และจิตอาสาทุกท่าน ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกหน่วยงาน และมีต่อจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นผิวการจราจรบริเวณถนนสุริยาตร์ระหว่างโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วัดสารพัดนึก และสถานีตำรวจ ที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนานหลายปี นานๆปี ถึงจะมีการทำความสะอาด

โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย จากตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนคร​อุบลราชธานี ผู้นำชุมชน จิตอาสาทั้งในชุมชนและโรงพยาบาลทุกท่าน​ ที่มีการรวมพลังหลายภาคส่วน ร่วมกันแสดงออกเนื่องในวันแห่งความรัก ความรักต่อพี่น้องประชาชน ทุกคน รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษ ที่จะส่งผลต่อสุขภาพ ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19

เสฐียรพงษ์ มณีขาว : ข่าว/ภาพ