มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมโลจิสติกส์ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการ

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมโลจิสติกส์ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการ

ในวันที่ 21 – 24 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา อำเภอพุทธมฯฑล จังหวัดนครปฐม จัดโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมโลจิสติกส์ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน และ Big data นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธาน และ รศ. ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์ กล่าวเปิดงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล็งเห็นว่า

โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมโลจิสติกส์ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน และ Big data เป็นโครงการที่สอดคล้องตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เช่น ระบบตัวช่วยตัดสินใจด้วยระบบ ERP โดยอาศัยแนวคิดด้าน big data สำหรับการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น และจัดเก็บแบบเป็นระเบียบ สะดวกต่อการสืบค้น และเพิ่มระบบ A.I. ซึ่งช่วยเพิ่มการตัดสินใจที่เป็นอัตโนมัติที่อยู่บนพื้นฐานของชุดข้อมูล เช่น การสร้างแบบจำลองการวางแผนการผลิตและเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ทักษะของขั้นตอนการทำงานของอัลกอรึทึ่ม ช่วยในการตัดสินใจตามนโยบายแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป โดยมีอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี