อบต.บางช้างจัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

อบต.บางช้างจัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่16มกราคม2563 ที่ วัดบางช้างใต้ หมู่1 ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง จัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  โดยมีนายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พร้อมด้วย นายสุนา วงศ์ละคร ปลัดอำเภอสามพราน  นายนิคม ลิ้มสงวน นายกอบต.บางช้าง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหย่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรมนกรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้เจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม และเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

 

ที่ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  จึงได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยบูรณาการทุกภาคส่วนและจิตอาสาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ อย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมอาทิ การฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ  พัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและปรับสภาพภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยสวยงาม อันจะยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงชุมชนรอบข้างอีกด้วย

ไชยอนันต์  ดลชัยกรร์สกุล