โรงพยาบาลสามพรานจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอสม.เทศบาลเมืองสามพราน และงานเลี้ยงปีใหม่

โรงพยาบาลสามพรานจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอสม.เทศบาลเมืองสามพราน และงานเลี้ยงปีใหม่

เมื่อวันที่14มกราคม 2563 ที่ โรงพยาบาลสามพราน(เพชรเกษม) ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสามพราน จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองสามพราน เขตตำบลท่าตลาด และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ โดยมีนางพัชรี เกษรบุญนาค  หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสามพราน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม การก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ “ ทศวรรษแห่งนวัตกรรมสาธารณสุขมูลฐาน” ของประเทศไทย ที่ยังคงยืนยันในทิศทางการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและต้องการเห็นประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยืน ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสำนึกที่ดีและมีศรัทธาในการพัฒนา   การขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐาน ในรูปลักษณ์ใหม่ที่สร้างความสมดุลระหว่างรูปแบบการให้บริการกับรูปแบบการพัฒนา

 

ที่ต้องอาศัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นกระบวนการหรือตัวกลางที่จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ ประชาชนแสดงบทบาท จึงต้องมีการปรับบทบาท อสม.จากบริการไปสู่การพัฒนาเพื่อสังคม ซึ่งในปีงบประมาณ  ที่ผ่านมา อสม. เป็นแกนนำในการดำเนินการจัดระบบเฝ้าระวังของชุมชน เชื่อมประสานองค์กรปกครองท้องที่และท้องถิ่นในการสร้างและใช้มาตรการทางสังคมของชุมชน  ดังนั้นในการจัดโครงการดังกล่าวนี้ เป็นการเลี้ยงสังสรรค์และขอบคุณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เทศบาลเมืองสามพราน เขตตำบลท่าตลาด ที่ช่วยเหลืองาน ของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสามพราน มาตลอด 1 ปีเต็ม เพื่อเป็นกำลังใจในการเชื่อมประสานองค์กรปกครองท้องที่และท้องถิ่นในการสร้างและใช้มาตรการทางสังคมของชุมชน ต่อไป