นครปฐม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)ประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์กรที่ดี

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)ประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์กรที่ดี

เมื่อวันที่13มกราคม 2563 ที่ ลานหน้าโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

แพทย์หญิงสายจินต์ อิสีประดิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลฯร่วม ประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์กรที่ดี “โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โปร่งใส ไร้ทุจริต จิตพอเพียง”  โดยมีนางสาวเสาวนีย์  กำจร  รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  ประธานพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม กล่าววัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม

เพื่อการปฏิบัติราชการด้วยวิธีการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน