ราชบุรี   พิธธีลงนามข้อตกลงร่วมการวิจัยและพัฒนากัญชงเพื่อการพัฒนาทางการแพทย์

ราชบุรี    พิธธีลงนามข้อตกลงร่วมการวิจัยและพัฒนากัญชงเพื่อการพัฒนาทางการแพทย์ . ประนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชงและกัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ สหกรณ์การเกษตรดอนตะโก พืช และสินค้าปลอดภัยราชบุรี จำกัดและบริษัท เก้าดีเจริญ เฟอร์ดีไลเซอร์ จำกัด โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายเอกชัย กลิ่นสุคนธ์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรดอนตะโก พืช และสินค้าปลอดภัย ราชบุรี จำกัด นายรัฐพล แสนรักษ์ ผู้แทน บริษัท เก้าดีเจริญ เฟอร์ดีไลเซอร์ จำกัดร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี ด้วยสามฝ่ายมีเจตนาร่วมกันในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชงและกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์จึงได้ตกลงกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการซึ่ง มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชงและกัญชา

โดยใช้พันธุ์ทั้งจากในและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาสภาพแวดล้อมและระบบการปลูกที่เหมาะสม เพื่อให้ได้พืชกัญชง และกัญชา ที่มีสัดส่วนสารสำคัญเหมาะสมสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ รวมถึงการวิจัยทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จที่ได้จากการพัฒนาร่วมกันนี้ เพื่อนำไปสู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สำเร็จเพื่อใช้กับผู้ป่วย สหกรณ์ดอนตะโก และบริษัท เก้าดีเจริญ จะมีบทบาทในการสนับสนุนบุคลากร งบประมาณตามตกลงกับมหาวิทยาลัย สำหรับการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและกัญชา การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ ทั้งสามฝ่ายจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดในการดำเนินงานในภายหลัง และต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ กรรมสิทธิ์ในงาน สิทธิและผลประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดจากการทำโครงการ งานวิจัย การฝึกอบรม การให้บริการทางวิชาการอันเกิดขึ้นตามความร่วมมือนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สหกรณ์ดอนตะโก และ/หรือ บริษัท เก้าดีเจริญ โดยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตกลงnกันให้เรียบร้อยเพื่อเข้าสู่กระบวนการของโครงการ ต่อไป.

ประวิทย์​ ลิ้มเจริญ​ จ.ราชบุรี