สานสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาเตรียมพร้อมร่วมมือทางวิชาการ ณ Shaanxi Leading School

สานสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาเตรียมพร้อมร่วมมือทางวิชาการ ณ Shaanxi Leading School มณฑล ซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) ร่วมประชุมหารือกับ Mr. Shaun Xiao Director of training จาก Shaanxi Leading School ถึงความเป็นไปได้ในการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

พร้อมทั้งแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) มทร.รัตนโกสินทร์ สู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาเตรียมพร้อมร่วมมือทางวิชาการ ณ Shaanxi Leading School มณฑล ซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน