ปทุมธานี 21 หน่วยงานจังหวัดปทุมธานี ทำMOU โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

21 หน่วยงานจังหวัดปทุมธานี ทำMOU โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 4ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การประสานความร่วมมือ โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยมี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ และภาคีการพัฒนาจังหวัดหลายภาคส่วน จำนวน 21 หน่วยงาน เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าว่าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่ ผ้าไทย ศิลปะอันล้ำค่าของชาติ ให้ดำรงคงอยู่ ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นความชื่นชมของชาวโลก และ เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานี คือ“ผ้าใยกล้วยบัวหลวง” และ “ผ้ามณีเจ้าพระยาปทุมธานี” ให้เกิดกระแสความนิยม การแต่งกายผ้าไทย แก่ประชาชนทั่วจังหวัดปทุมธานี

โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างของหน่วยงาน ของรัฐ เอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่องและเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายผ้าไทย มีอาชีพ และรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจฐานรากดีขึ้นและรณรงค์ให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย แต่งกายผ้าไทยให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้รณรงค์ให้แต่งกายผ้าไทยทุกวันอังคาร โดยจังหวัดปทุมธานีได้รณรงค์ให้แต่งกายผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดี เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผ่านการแต่งกายผ้าไทย และสร้างเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบอาชีพทอผ้า ทั้งในจังหวัดและทั่วประเทศ
ด้านนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมว่าพัฒนาการจังหวัดปทุมธานีได้ สนับสนุน ส่งเสริม การผลิต การพัฒนา การต่อยอด ผ้าไทยประจำจังหวัดปทุมธานี “ผ้าใยกล้วยบัวหลวง” และ “ผ้ามณีเจ้าพระยาปทุมธานี” ผ้าไทยของจังหวัดปทุมธานี ให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลาย อย่างยั่งยืน

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา ปทุมธานี