ราชบุรี  เปิดตัวรถตรวจเอชไอวี เคลื่อนที่ คันแรกในจังหวัด

ราชบุรี  เปิดตัวรถตรวจเอชไอวี เคลื่อนที่ คันแรกในจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่1 ธันวาคม 2562 เวลา18.00น.
1 ธันวาคม เป็นวันเอดส์โลก ปีนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับ กลุ่มสายรุ้งราชบุรี และมูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) ได้ร่วมจัดงาน เปิดตัวรถเอชไอวีเคลื่อนที่ โดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีขึ้น โดยเป็นรถตรวจเอชไอวีเคลื่อนที่คันแรกในจังหวัดราชบุรี
นายแพทย์ อนุสรณ์ ศิริโชค ผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี มี 8จังหวัด 1.จังหวัดสุพรรณบุรี 2.จังหวัดนครปฐม 3.จังหวัดกาญจนบุรี 4.จังหวัดราชบุรี 5.จังหวัดเพชรบุรี 6.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7.จังหวัดสมุทรสาคร 8.จังหวัดสมุทรสงคราม


เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันนี้ที่จัดขึ้นที่ตลาดหนองโพ อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี นอกจากการเปิดตัวรถตรวจเคลื่อนที่แล้ว กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างคามตระหนักถึงความสำคัญ ของการรู้สถานะเอสไอวี ของตนเองปัญหาโรคเอดส์ตลอดจนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างความเข้าใจเพื่อลดการตีตราไม่เลือกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติอีกทั้งการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าถึงชุมชนนี้ยังช่วยส่งเสริมเป้าหมาย90 -90 -90โดย90แรกคือ 90% ของผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่ได้รับการวินิจฉัย 90ที่สอง คือ90% ของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการวินิจฉัยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและ 90ที่สามคือ90%ของผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้าไวรัสได้สำเร็จ


รถตรวจเคลื่อนที่คันนี้ได้รับการดัดแปลงมาเพื่อการตรวจเคลื่อนที่โดยเฉพาะโดยมีพื้นที่สำหรับใช้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจ ห้องตรวจที่มีอุปกรณ์รักษาอุณหภูมิเพื่อควบคุมคุณภาพชุดตรวจ และการตรวจให้ได้มาตรฐาน โดยในงานนี้ ผู้ร่วมงานจะได้ทดลองรับคำปรึกษาเพื่อตรวจหาอาการติดเชื้อเอดส์ไอวีโดยสมัครใจด้วยบริการที่เป็นมิตร และรักษาความลับของผู้ให้บริการและการตรวจด้วยวิธีแบบรู้ผลเร็ว โดยผู้ให้บริการทั้งจากภาครัฐและองค์กรชุมชนที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี มีความเข้าใจผู้รับบริการทุกเพศทุกวัย และให้บริการโดยไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติ หลังจากงานเปิดตัวแล้ว รถตรวจเคลื่อนที่คันนี้จะให้บริการแก่ผู้สนใจที่จะดูแลสุขภาพของตนเองในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มสายรุ้งราชบุรี ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนที่ทำงานด้านเอสไอวีมาเป็นเวลากว่าสิบปีโดยเฉพาะ กลุ่มเยาวชนผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปโดยความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5 ราชบุรี และโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดราชบุรีโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเอดส์แห่ง(ประเทศไทย)ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา


มีวัตถุประสงค์เพื่อยุติการแพร่ระบาดของเอสไอวี ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจและดูแลรักษาที่เป็นมิตร ทุกหน่วยงานและองค์กรภาคีภายใต้โครงการนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการให้บริการเคลื่อนที่โดยชุมชนนี้จะช่วยสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ตลอดจนมีส่วนในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์เอดส์ในจังหวัดราชบุรีภายในปีพศ. 2573

สุรพันธ์ ตันกำเนิด
(DJ-ต้อย)
จ.ราชบุรี รายงาน.