กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จังหวัดตรัง จัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จังหวัดตรัง จัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ร.15 พัน 4 ครบรอบปีที่ 41 ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงความสำคัญในการก่อตั้งหน่วย และวีรกรรมของอดีตกำลังพลที่เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่


ที่กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง พ.อ.พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎษนุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จัดพิธีวันสถาปนาหน่วย ร.15 พัน 4 ครบรอบปีที่ 41 และเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของกำลังพล จำนวน 115 ทุน เป็นเงินกว่า 2 แสนบาท เป็นประธานในพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ร.15 พัน 4 ครบรอบปีที่ 41 หลังจากนั้น พ.อ.อภินันท์ แจ่มแจ้ง เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ และประธานในพิธีทางศาสนา

โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับวีรกรรมของอดีตกำลังพลที่เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีข้าราชการทหาร พลเรือน และฝ่ายปกครองเข้าร่วมในพิธีวันสถาปนาหน่วยกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
สืบเนื่องจากการก่อตั้งกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 เดิมเป็นกองพันทหารราบ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก ลับ(เฉพาะ)ที่ 15/21 ลง27 เม.ย.2521 เรื่องการจัดตั้งกองพันทหารราบและกองพันทหารม้าเบามีนามหน่วยเมื่อจัดตั้งครั้งแรกว่า “กองพันทหารราบที่ 4 กรมผสมที่ 15”

โดยมีศูนย์การทหารราบเป็นเจ้าของโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 ถึง พ.ศ. 2527 กองทัพภาคที่ 4 เป็นหน่วยปฏิบัติต่อโครงการและกรมทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยบังคับบัญชา ต่อมาศูนย์การทหารราบส่งมอบการบังคับบัญชาให้ กองทัพภาคที่ 4 เป็นหน่วยเจ้าของโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 เป็นต้นมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2522 เป็นวันที่หน่วยได้วางศิลาฤกษ์ที่ทำการกองบังคับการกองพันชั่วคราวขึ้น โดยมี พล.ท.จวน วรรณรัตน์เป็นประธานในพิธี จึงได้ถือเอาวันที่ 10 พ.ย.ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2528 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพบิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานชื่อค่ายทหารตามที่ขอพระราชทานให้กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 มีชื่อค่ายว่า “ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์” หน่วยจึงได้ดำเนินการจัดทำป้ายนามหน่วยไว้บริเวณด้านหน้าประตูค่ายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และเมื่อพ.ศ.2556 ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาอนุมัติดำเนินการแก้ไขระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับป้ายชื่อส่วนราชการและนามหน่วยให้มีภาษาไทยควบคู่กับภาษาอังกฤษ รวมถึงการกำหนดคำขวัญที่สื่อแสดงคุณลักษณะในการปฏิบัติหน้าที่ และความภาคภูมิใจแก่กำลังพลในหน่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บังคับบัญชา ในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมทั่วไป
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง