ม.ล.ปนัดดาบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62 ว่า :

“การบำเพ็ญคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมีความงดงามเสมอ ยิ่งการทำดีโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ยิ่งมีความงดงาม สมควรแก่การยกย่องและย่อมอยู่ในใจของผู้คนเป็นจำนวนมาก หลักคิด “Small is Beautiful” ซึ่งแปลว่า “เล็กนั้นงดงาม” เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เหล่าข้าราชการควรมีความเข้าใจในเอกลักษณ์สำคัญของชาติประการนี้ จะละเลยไม่ได้ เพิกเฉยไม่ได้ ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่ได้ เพราะการปฏิบัติของข้าราชการจะก่อให้เกิดความเป็นแบบอย่าง (Role Model) ที่ยั่งยืนแก่ใครต่อใครอีกเป็นจำนวนมาก “เล็กนั้นงดงาม” เป็นเรื่องของเอกลักษณ์ไทย ความรู้-รัก-สามัคคี เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเป็นสุภาพชน ความพอเพียง กับอีกความรักชาติบ้านเมือง อันล้วนถือเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นคนดีตามรอยพระยุคลบาท ในทางกลับกัน หากเกิดขึ้นซึ่งการทุจริตคดโกง การเอารัดเอาเปรียบ การให้ร้ายต่อกัน ความฮึกเหิม วางอำนาจบาตรใหญ่ และความหลงลืมตัว สังคมในอุดมคติอันเป็นความมุ่งมาดปรารถนาของคนในชาติจะเกิดขึ้นได้อย่างไร”
/ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล  โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานฯ9 พ.ย. 62

เช้าวันนี้ (วันเสาร์ที่ 9 พ.ย. 2562) ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ วุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ข้าราชการตามรอยพระยุคลบาท” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#
#วุฒิสภา#