ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต “เรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต “เรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายไวกูณฐ์  สว่างสุรีย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต “เรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ          ศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ได้เรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากคำสอนสู่การปฏิบัติ เศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาแห่งความยั่งยืน โดยยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาท รู้จักพึ่งตนเอง คำนึงถึง           ความพอประมาณ ความมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานใน

การดำรงชีวิตด้วยการนำบุคลากรของหน่วยงานเข้าศึกษาดูงาน ณ แปลงเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อจะนำไปเป็นแบบอย่างในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำสั่งให้ใช้มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดีต่อไป…… วันขัย​  หวังวีระ…. รายงาน….