มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดโครงการหนึ่งวันฉันอยากเป็นนักกายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดโครงการหนึ่งวันฉันอยากเป็นนักกายภาพบำบัด

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ที่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน   จังหวัดนครปฐม

เวลา 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนหน้าห้อง 1-204

เวลา08.30 – 09.00 น.  พิธีเปิดโครงการหนึ่งวันฉันอยากเป็นนักกายภาพบำบัด  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน    กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร. ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว หัวหน้าหลักสูตรกายภาพบำบัด

เวลา09.00 – 09.30 น.  รู้จักกายภาพบำบัด บรรยายโดย อาจารย์ กภ. ปฐวีณา แก้วแจ้ง

เวลา09.30 – 10.00 น.  ร่างกายกับความเจ็บปวด บรรยายโดย อาจารย์ ดร. กภ. ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว

เวลา10.00 -10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา10.15 – 10.30 น.  พักสมองกระตุ้นหัวใจ

เวลา10.30 – 12.00 น. กายภาพบำบัดกับการเคลื่อนไหว บรรยายโดย อาจารย์ กภ. ณัฎฐาพร แก้วโชติ และ อาจารย์ทิพย์สุดา บานแย้ม

เวลา12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา13.00 – 16.30 น. กิจกรรมฐาน ฐานละ 45 นาที พักทานอาหารว่างเปลี่ยนฐานที่ 2

ฐานที่ 1 Ultrasound and electrical stimulation (ห้อง 2-308)

ฐานที่ 2 Warm up and cool down (ห้อง 2-411)

ฐานที่ 3 Taping and rehabilitation  (ห้อง 2-309)

ฐานที่ 4 First AID and CPR (คลินิกกายภาพบำบัด)

เวลา16.30 – 17.00 น. พูดคุยสรุปกิจกรรม    มอบเกียรติบัตร โดยรองคณบดีอาจารย์ .ดร. ธฤษณุวัชร ไชยโคตร

กล่าวปิดโครงการโดยอาจารย์ ดร. ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว หัวหน้าหลักสูตรกายภาพบำบัด

ถ่ายรูป และพิธีปิดโครงการ