สมุทรปราการ    รองประธานสภาอบจ.เปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สมุทรปราการ    รองประธานสภาอบจ.สมุทรปราการเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
***** ที่ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดสุคันธาวาส อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นายสมชาติ ทองอร่าม รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นาย เชาวลิตร บุญรอด นายก อบต.บางบ่อ นายอนุวัช ควรคิด หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวเกษแก้ว พราหมณ์ตะขบ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอบางบ่อรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดโครงการ


***** เนื่องปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มมากขึ้นทั้งมลพิษทางน้ำดิน อากาศและขยะมูลฝอยอันเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดของเราและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะสามารถป้องกันแก้ไขหรือลดผลกระทบของปัญหาลงได้ นอกจากจะด้วยวิธีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องแล้ว ยังจะต้องรณรงค์ให้ทุกฝ่ายมีจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจอำนาจหน้าที่ที่จะช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม กองช่าง โดยฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ (Samutprakan Go Green) ขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนมีความตระหนัก และให้ร่วมมือกันกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชนให้หันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน


***** โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการสำหรับโครงการนี้ คือการลงพื้นที่ เข้าไปประสานงานกับชุมชนท้องถิ่น ในการปรึกษาหารือ พูดคุยกันถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน รวมถึงสรุป ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และนำชุมชนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเป็นการนำร่องและเป็นผู้นำในการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นๆ โดยเราได้จัดทำการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระแสรับรู้ และเกิดการตื่นตัวของชุมชน ในการลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน โดยเราได้คัดเลือกชุมชนต้นแบบ อำเภอละ 1 ชุมชน ทั้ง 6อำเภอ ในจังหวัดสมุทรปราการ
*******************************************
วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925