อุบล​ราชธานี​    มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย

อุบล​ราชธานี​    มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ 5.พ.ย. 2562 ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทาน แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าว จำนวน 6 ครอบครัว


โดยในจำนวนนั้น มี 2 ครอบครัว ที่ลูกยังเรียนหนังสืออยู่ รวมจำนวน 2 คน การสูญเสีย บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองจากภัยพิบัติต่าง ๆ นั้น เด็กและเยาวชนที่ยังอยู่ในวัยเรียนต้องกำพร้า และขาดขวัญกำลังใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จัดสรรทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องให้แก่เด็กกำพร้าด้วย ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้

เอกชัย​โป​ธา​ข่าว​ภูธร​ รายงาน​