จังหวัดตรังและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

จังหวัดตรังและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดตรังตามเส้นทางรถไฟสายวัฒนธรรมและพะยูนลิบง ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดตรัง
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผ็ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดตรังตามเส้นทางรถไฟสายวัฒนธรรมและพะยูนลิบง ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง กล่าวว่าโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดตรังตามเส้นทางรถไฟสายวัฒนธรรมและพะยูนลิบง เป็นโครงการซึ่งจังหวัดตรังและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังได้ร่วมจัดขึ้นตามแผนพัฒนาจังหวัดตรัง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามกลยุทธ์ ข้อ 2 ยกระดับการเข้าถึงและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และข้อ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
สำหรับการเสยานามีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง โดยการจัดการเสวนา มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดตรังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการส่งเสริมงานวิจัยและบริหารวิชาการด้านการท่องเที่ยวและประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยและความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านต่อผู้เกี่ยวข้องในการจัดการท่องเที่ยวจังหวัดตรังตามเส้นทางรถไฟและเกาะลิบง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การเสวนาในประเด็นการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 มิติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การนำงานวิจัยสู่การปฏิบัติ บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดตรัง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับปราชญ์ชาวบ้าน และแกนนำชุมชน รวมถึงกิจกรรมแสดงนิทรรศการเมืองเก่า นิทรรศการ ตรัง…ผืนป่าหญ้าทะเล…เมืองหลวง พะยูนไทย การสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น การแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น โดยมีผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชน และนักศึกษา เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง