ตรัง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435 ตรัง จัดโครงการ “ขยายผลเผยแพร่ความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร”

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435 ตรัง จัดโครงการ “ขยายผลเผยแพร่ความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร” และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับกำลังพล จิตอาสา และนักเรียน
ที่หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ขยายผลเผยแพร่ความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร” ให้กับกำลังพล ประชาชน และนักเรียน จำนวน 250 คน โครงการ “ขยายผลเผยแพร่ความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อขยายผลเผยแพร่ความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้กับกำลังพลกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประชาชน และนักเรียน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาที่ดีให้กับกำลังพล กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และนักเรียนในพื้นที่ให้ร่วมกันดำเนินการให้เป็นไปตามพระราโชบาย

และวัตถุประสงค์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยกองร้อยตระเวนชายแดนที่ 435 ตรัง เป็นศูนย์ประสานงานจิตอาสาฯ ในนามกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นอกจากนี้ในการจัดโครงการได้มีการสาธิตให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้ และการให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีต จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ระลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงเสียสละตรากตรำปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา โดยมีกำลังพล ประชาชน และนักเรียน จำนวน 250 คน
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง