เชียงใหม่ พระราชทานอภัยโทษ ปล่อยตัวนักโทษ

พระราชทานอภัยโทษ ปล่อยตัวนักโทษ
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 0900 น.
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี

อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปพ.ร.ฎ. พระราชทานอภัยโทษฉบับนี้ ให้ไว้ ณ วันที่ 21 เม.ย. 2562 แต่เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนี้ (3 พ.ค.) และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (4 พ.ค.) โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการพ.ร.ฎ. อภัยโทษที่ออกมา เป็นการดำเนินการตามโบราณราชประเพณีเนื่องในโอกาสมหามงคล โดยถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ซึ่งมีสาระสำคัญ 2 ส่วนคือ ให้ปล่อยตัวเลย และให้ลดโทษแก่ผู้ต้องขังตามลำดับชั้น การปล่อยผู้ต้องขังจะเกิดขึ้นภายใน 120 วัน นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานปล่อยตัวไปโดยที่เรือนจำจังหวัดฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีการปล่อยตัวแล้วทั้งหมด จำนวนประมาณ 170 คน โดยได้ปล่อยไปเมื่อต้นเดือน 70 คน และในวันนี้อีก100 คน เป็นชาย73 คนหญิง 27 คน โดยมีนายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่เป็นคนมาทำพิธีปล่อยตัวพร้อมด้วย อัยการ, ผู้พิพากษา,คุมประพฤติ และกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว