นครปฐม อบจ.ร่วมทำMOUหลายภาคส่วนจัดมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างพฤฒพลังเครือข่ายผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน โรงพยาบาล สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ทั้ง 7 อำเภอ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างพฤฒพลังเครือข่ายผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางศุภวรรณ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ผู้บริหารและผู้แทนจากโรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ โรงพยาบาลเทพากร โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานจัดหางาน ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ทั้ง 7 อำเภอ และบริษัท PSV เวอรชุ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างพฤฒพลังเครือข่ายผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อีกทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เสริมสร้างความมีคุณค่าในตนเองในการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี กระตุ้นให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ นอกจากนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม

นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สังคมไทยเป็นสังคมสูงอายุ จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2553 – 2583 ของสำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. โดยใช้ข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นฐานในการประมาณ พบว่า ในปี 2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง 20.5 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมด แต่จะมีประชากรวัยแรงงานเพียง 35.18 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ที่มีประชากรวัยแรงงานจำนวน 42.74 ล้านคน หรือลดลง 7.6 ล้านคน โครงสร้างประชากรไทยที่เข้าสู่สังคมสูงอายุจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการลดลงของจำนวนและสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานกระทบกับศักยภาพการผลิต นอกจากนี้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนาทักษะทั้งในการทำงานและการดำรงชีวิตในสังคมให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้สูงอายุไทยร้อยละ 95 มีความเจ็บป่วยด้วยโรคหรือปัญหาสุขภาพ เช่น โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 1) และผู้ป่วยนอนติดเตียง (ร้อยละ 1) ขณะที่มีเพียงร้อยละ 5 ที่ไม่มีโรคหรือปัญหาสุขภาพ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และองค์กรภาคประชาชน ที่มีภารกิจสอดคล้องต้องกันในการดูแลผู้สูงอายุทั้งในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยกำหนดจัดโครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างพฤฒพลังเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การแจกแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ นิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ คลินิกโรคทั่วไป คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกจักษุ คลินิกทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนไทย ฯลฯ ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ประกวดเต้นบาสโลบ และประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง ของผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมผู้สูงอายุ

********************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว