นครปฐม ตำรวจภูธรภาค7จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 78

วันที่12 มิ.ย.2567  เวลา 10.00 น.  พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ  พันธุ์เพ็ชร์  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  เป็นประธานฯ พร้อมด้วย พลตำรวจเอก ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ,  พลตำรวจเอก สุรพงษ์  ชัยจันทร์  ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พลตำรวจโท กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พลตำรวจโท ธนายุตม์  วุฒิจรัสธำรงค์  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พลตำรวจโท นัยวัฒน์  ผะเดิมชิต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม, รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, ผู้บังคับการในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาตำรวจภูธรภาค 7 ครบรอบปีที่ 78 ประจำปี 2567
          ประวัติความเป็นมาของตำรวจภูธรภาค 7 ในปี พ.ศ.2484 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองบังคับการตำรวจภูธรเขตต์ 7 แบ่งเขต   รับผิดชอบ 9 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด นนทบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสาคร ราชบุรี เพ็ชร์บุรี และประจวบคีรีขันธ์    ในปีพุทธศักราช 2486 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบใหม่ กำหนดให้ตำรวจภูธรเขตต์ 7 รับผิดชอบเพียง 7 จังหวัด โดยตัดจังหวัด นนทบุรี และ สมุทรสาคร ออกไป 
          ต่อมาวันที่ 12 มิถุนายน 2489  ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดพื้นที่รับผิดชอบใหม่ ตำรวจภูธรเขตต์ 7 รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
          ต่อมาในปี พ.ศ.2519 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจภูธร 1–4  และยุบเลิกกองบังคับการตำรวจภูธรเขตต์ ทำให้กองบังคับการตำรวจภูธรเขตต์ 7 ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น กองบังคับการตำรวจภูธร 3 สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธร 1
            ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาปรับโครงสร้างกรมตำรวจ  ยุบเลิกกองบัญชาการตำรวจภูธร 1-4  และหน่วยงานในสังกัด  จึงส่งผลให้กองบังคับการตำรวจภูธร 3 ถูกยกเลิกไปพร้อมกันด้วย และได้กำหนดส่วนราชการขึ้นใหม่ เรียกว่า ตำรวจภาค 7 มี พลตำรวจโท ประชา พรหมนอก ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ เป็นหัวหน้าตำรวจภาค 7
            ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ  และได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน จากเดิมตำแหน่ง  หัวหน้าตำรวจภาค 7 แก้ไขเป็น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7     มี พลตำรวจโท สมบัติ  อมรวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นคนแรก
ปัจจุบันมี พลตำรวจโท นัยวัฒน์  ผะเดิมชิต  เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 คนที่ 20
            ตำรวจภูธรภาค 7 ถือเอาวันที่ 12 มิถุนายน 2489 ซึ่งเป็นวันที่มีประกาศกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบครั้งแรก ตรงตามพื้นที่ในปัจจุบัน เป็นวันสถาปนาตำรวจภูธรภาค 7 และในปีนี้ เป็นวันคล้าย        วันสถาปนาครบรอบ 78 ปี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งหน่วย เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล  ให้ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจในหน่วย           ที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรภาค 7