สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดและทำMOU กิจกรรม“ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม”

วันที่ 5 มิถุนายน 2567เวลา 13.30 น. นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้เกรียติเข้าร่วมประชุม และพบปะให้ข้อเสนอแนะแก่กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งนางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2567 เพื่อจัดทำงบประมาณ และแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ของเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และกิ่งกาชาดอำเภอ การจัดทำโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

และลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU กิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” โดยมี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี กิ่งกาชาดอำเภอ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี