นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์พร้อมรับเยาวชนบ้านกรุณาเข้าเรียนปีการศึกษาใหม่

นนทบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์พร้อมรับเยาวชนบ้านกรุณาเข้าเรียนปีการศึกษาใหม่
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วย ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ,นายอนิรุธ อารมย์เย็น ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร , นายณัฐกานต์ สุนทร ครูแนะแนวให้คำปรึกษาอาวุโส สำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา ตอบรับเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา เพื่อเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ระดับ ปวช.สาขาธุรกิจค้าปลีก และระดับ ปวส.สาขาเทคนิควิทยาการนาฬิกา

โดยนายภูชิต ดวงจันทร์ หัวหน้าศูนย์สร้างโอกาสฯ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน , นายปรัชญา นวลฉวี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์สร้างโอกาสฯ , นายธีรยุทธ์ ชูเดช นักวิชาการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ,นางสาวรัชชา วัฒนกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ,นางสาวคุณิตา กัลยาดี นักสังคมสงเคราะห์ และพ่อ แม่ ผู้ปกครองเยาวชน ร่วมหารือและเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียน โอกาสนึ้ นายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวถึงการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนว่า เป็นความร่วมมือ(MOu)ระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม กับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน),วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในความร่วมมือ

โดยให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับประกาศนีนบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาธุรกิจค้าปลีก และระดับประกาศนีนบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก,สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง , สาขาแมคคาทรินิกส์และหุ่นยนต์ และสาขาวิขาเทคนิควิทยาการนาฬิกา วิทยาลัยฯแห่งนี้เปิดดำเนินการมาแล้ว19ปี สร้างการเรียนการสอนระบบทวีภาคีที่สมบูรณ์ ที่ผ่านมาได้รับเยาวชนจากบ้านกรุณามาเรียนจนจบการศึกษาและสามารถผลิตผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ จึงขอให้นักเรียน นักศึกษารุ่นใหม่นี้มีความตั้งใจ ขยันเรียน เพื่อให้จบการศึกษา มีอนาคตที่มั่นคง สามารถดูแลตนเองและครอบครัว และเป็นคนดีของสังคมได้ต่อไป.