สมุทรปราการ   ประธานนักศึกษา วปอ.56 และคณะเยี่ยมเยียนและมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะฯ

สมุทรปราการ   ประธานนักศึกษา วปอ.56 และคณะเยี่ยมเยียนและมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะฯ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 56 (วปอ.56) และคณะ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เยี่ยมเยียนและมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 366,898.99 บาท เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้นำไปใช้ในการพัฒนาและดูแลเด็กในบ้านโสสะ ซึ่งเป็นการมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตัวเองได้ รวมทั้งอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมี พลตำรวจโท ดร.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับและแนะนำมูลนิธิบ้านเด็กโสสะ


สำหรับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียบิดามารดา หรือถูกทอดทิ้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 โดยมีท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช กรรมการก่อตั้งในขณะนั้น ซึ่งมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เป็นมูลนิธิที่จัดสร้างหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งแรก โดยการสร้างครอบครัวทดแทนให้กับเด็กที่ขาดบิดามารดา ญาติมิตร ให้ได้มีโอกาสเติบโตและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง เด็ก ๆ จะได้รับการเลี้ยงดูจากแม่โสสะด้วยความรักความอบอุ่น ในครอบครัวโสสะซึ่งเป็นครอบครัวทดแทนถาวร เด็กยังได้เติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้าน และอยู่ร่วมกันในชุมชนหมู่บ้านเด็กที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน เน้นการส่งเสริมศักยภาพตามวัยที่เหมาะสมและการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองต่อไปในอนาคต ทั้งนี้คณะมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2519
**********************************************************
วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925