เพชรบุรี มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมลงนาม ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ด้านอาหาร

มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ด้านอาหาร

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นผู้แทนร่วมลงนาม ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ด้านอาหาร ภายใต้โครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ประกอบด้วย
1.สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
3.ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
4.ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5.สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
6.สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ด้านอาหาร ดำเนินงานแบบบูรณาการทั้งในด้านทรัพยากรและขับเคลื่อนเชิงนโยบาย