สุพรรณบุรี  ประกวดโคพันธุ์ฮินดูบราชิลในงานมหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมคึกคัก

สุพรรณบุรี.  ประกวดโคพันธุ์ฮินดูบราชิลในงานมหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมคึกคัก
ที่ สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 2 ธ.ค.2566 นายจองชัย เที่ยงธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดโคพันธุ์ฮินดูบราซิล ในโครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2567 SUPHANBURI INDUBRAZIL SHOW 2023 ครั้งที่ 18 โดยมีนายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีนายวิทยา บุณยพัชรินทร์ (ปลัดโหนก) ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกรผู้เลี้ยง โค และแพะ จากฟาร์มชื่อดังทั่วประเทศ ร่วมงานกันอย่างคึกคัก


การประกวดโคพันธุ์ฮินดูบราชิล และ แพะ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ของประชาชนและครอบครัว ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาพันธุ์โคฮินดูบราซิล และคัดเลือกพันธุ์โค พันธุ์แพะ ได้อย่างเหมาะสม ในสภาพที่เป็นจริง เพื่อให้เกษตรกร ได้ศึกษาองค์ความรู้ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โค


การจัดการฟาร์ม ด้านอาหารสัตว์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมงาน เพื่อให้เกษตรกรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นและ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าโคพันธุ์ฮินดูบราชิล ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ ในการดำเนินชีวิตของประชาชนและการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ภายใต้กรอบแผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม เพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ยังสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือกันในทุกหมู่เหล่าของชาวสุพรรณบุรีและผู้เกี่ยวข้อง
สำหรับการจัดประกวดโคพันธุ์ยินดูบราซิล ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1 ประเภทสีแดง 2 ประเภทสีขาว-สิโบ๊ท และ 3 ประเภทรวมสี (สีดำ-สีเหลือง และสีด่าง) โดยฟาร์มที่ชนะการประกวดโคในแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในงานมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโคพันธุ์ฮินดูบราชิล พร้อมส่งมอบกันจริงภายในงาน และยังให้คำแนะนำการเลี้ยงวัว -แพะ มีร้านจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องแต่งตัววัวและแพะซึ่ง เปิดให้เกษตรกรเข้ามาจำหน่ายฟรีกว่า 200 บูธ พร้อมชมการโชว์นกแก้วสวยงาม นกบินอิสระ ที่สวยงามอีกด้วย
ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี