ปทุมธานี เทศบาลเมือง บางคูวัดเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

เทศบาลเมือง บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี  เปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(รายใหม่) ในปีงบประมาณ  2568
นายวีระ  กล่ำสนอง  นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี  เปิดเผยว่า  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 กำหนดให้ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  2568  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ 2568  หรือผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2508 (ในกรณีไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลผู้นั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้นๆ) และเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตาม ข้อกำหนด ที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ กำหนด
นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด กล่าวอีกว่า สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ  อปท.
นายวีระ กล่ำสนอง แจ้งถึง ผู้สูงอายุที่ต้องการยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ประจำปีงบประมาณ 2568  สามารถยืนยันสิทธิได้ที่  สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  27 กันยายน  2567 (ในวัน เวลา ราชการ) พร้อมทั้งนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา 1  ชุด ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์  สาขาใดก็ได้พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ  สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน ได้ที่กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 02-1570845-50 ต่อ 104 นายกวีระ กล่าวในที่สุด