อยุธยา โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2566

โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2566
ผู้ใหญ่ใจดี โรงไฟฟ้าวังน้อย เดินหน้า มอบทุนการศึกษา 114 ทุน ให้เด็กๆ รอบโรงไฟฟ้าที่เรียนดีอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ให้แก่ เด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย จำนวน 27 โรงเรียน รวม 114 ทุน โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ชลิดา ตั้งธนาฌิมากร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย และผู้บริหาร ร่วมมอบทุน โดยมี ผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย รวมทั้งคณะครู อาจารย์ และนักเรียน ร่วมงาน ณ ห้องศรีวังน้อย อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสศึกษาในระดับสูง เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป สำหรับทุนการศึกษาแบ่งเป็น ทุนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 70 ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 44 ทุน รวมเป็นเงิน 136,000 บาท ซึ่งโรงไฟฟ้าวังน้อย ได้จัดมอบทุนมาอย่างต่อเนื่อง


อนึ่ง โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อยที่รับมอบทุนในเขตอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) โรงเรียนวัดธรรมจริยา โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) โรงเรียนวัดศรีประชา โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ โรงเรียนกลางคลอง 27 โรงเรียนคอตันคลอง 27 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ โรงเรียนวัดศิวาราม โรงเรียนบ้านลำแดง โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) และโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ โรงเรียนในเขตอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ โรงเรียนวัดอู่ข้าว โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม โรงเรียนวัดเจริญบุญ และโรงเรียนวัดมูลเหล็ก และโรงเรียนในเขตอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ชาญ ชูลิ่น อยุธยา