สิงห์บุรี จัดโครงการอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยประจำชุมชน

จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยประจำชุมชน
ปภ.สิงห์บุรี จัดโคนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยจำประชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ปี งบประมาณ 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี โดยนางสาวนงเยาว์ เทพศิริ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับนางศิริลักษ์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี จัดอบรมฯผู้นำชุมชนและอสม.ตำบลชีน้ำร้าย อินทร์บุรี ประศุก และตำบลทับยา สร้างเครือข่ายรับมืออุทกภัยและสาธารณภัยทุกประเภท เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในการป้องกันและลดผลกระทบการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ และการช่วยเหลือ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนพัฒนาชุมชนให้มีความพร้อมป้องกันตนเอง รู้วิธีการลดผลกระทบและรู้กระบวนการแจ้งเตือนภัยเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

เพื่อการป้องกันและลดกระทบของภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยที่มีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหรือมีประวัติการเกิดอุทกภัยซ้ำซากเป็นการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ภัยพิบัติ ตรวจสอบสถานการณ์การรายงานเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติรวมทั้งการกระจายข่าวการแจ้งเตือนภัยพิบัติให้กับชุมชนรวมกลุ่มพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างศักยภาพแก่ตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในการป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นต่อไป