สิงห์บุรี กาชาดเยี่ยมเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และเด็กที่คลอดก่อนกำหนด

กาชาดเยี่ยมเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และเด็กที่คลอดก่อนกำหนด
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นำสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กไปมอบให้เด็กอายุ 0 – 5 ปีที่มีน้ำนักต่ำกว่าเกณฑ์รุนแรงและเด็กที่คลอดก่อนกำหนด
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้เดินทางไปเยี่ยมเด็กอายุ 0 – 5 ปีที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์รุนแรงและเด็กที่คลอดก่อนกำหนดในพื้นที่อำเภอท่าช้าง จำนวน 7 ราย ตามโครงการช่วยเหลือเด็กอายุ 0 – 5 ปี ที่มีทุพโภชนาการน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์รุนแรงและคลอดก่อนกำหนด ตามโครงการที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีจัดทำขึ้นเพื่อเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0 – 5 ปี ให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ให้ได้รับการดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กในชนบทและเด็กด้อยโอกาส
สำหรับเด็กอายุ 0 – 5 ปี ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์รุนแรงและเด็กที่คลอดก่อนกำหนดในจังหวัดสิงห์บุรีมีจำนวนทั้งสิ้น 111 ราย

โดยสำนักงานเหล่ากาดจังหวัดสิงห์บุรีได้ใช้งบประมาณจำนวน 100,000 บาท ในการจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็ก เช่น นม แพมเพิส และไข่ไก่สำหรับมารดาเด็กใช้ในการบริโภค ซึ่งในการลงพื้นที่เยี่ยมเด็กจำนวน 7 รายในพื้นที่อำเภอท่าช้างพบว่าเด็กทุกคนมีพัฒนาการที่ดี เช่น รายแรกเป็นคู่แฝด ตอนเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ขณะนี้อายุเก้าเดือนน้ำหนักเป็นปกติตามเกณฑ์แล้ว ในขณะที่รายที่สองเป็นเด็กเกิดก่อนกำหนด อายุ 8 เดือน น้ำหนักก็เป็นปกติแล้วเช่นกันในส่วนที่เหลืออีกจำนวน 90 กว่ารายสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีก็จะนำสิ่งของไปมอบให้และเยี่ยมถึงบ้านต่อไป