เชียงใหม่ บูรณาการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

บูรณาการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
17มีนาคม2566
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดการประชุมคณะทำงานการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงและสร้างความปลอดภัยของชุมชนอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา นางสาวจิรารัตน์ ฟองการ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง พร้อมด้วยฝ่ายคุมประพฤติพื้นที่และงานยุทธศาสตร์ จัดการประชุมคณะทำงานการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงและสร้างความปลอดภัยของชุมชนอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้หารือเรื่อง การดำเนินงานของคณะทำงานฯ ตามคำสั่งอำเภอไชยปราการที่ 80/2566 การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ การสร้างความเข้าใจในกระบวนการตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อร่วมวางแผนการสอดส่องดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในพื้นที่มิให้กระทำผิดซ้ำอีก เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ให้รับรู้สิทธิหน้าที่ เพื่อลดการกระทำผิดกฎหมาย ณ ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว