นครปฐม   เปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 

นครปฐม   เปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 โดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้พิการ ร่วมพิธีในครั้งนี้

นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคุมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไปประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัดนพิการสากล เป็นประจำทุกปีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสำหรับในปี 2565 ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “การกฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม โดยมุ่งหวังให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ปัจจุบันมีคนพิการทั้งสิ้น 21,944 คน คิดเป็นร้อยละ 2.23 ของประชากรทั้งประเทศ และพบว่าคนพิการที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือคนพิการสูงอายุมีจำนวน 11,532 หรือร้อยละ 52.55 ของจำนวนคนพิการทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ระบุว่า ในปี 2571 สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และจากสถิติของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น พบแนวโน้มว่าจะมีความเสี่ยงที่จะมีความพิการร่วมด้วย

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคม ได้สนับสนุนของขวัญรางวัล เพื่อมอบให้แก่ผู้พิการ การมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน มอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน การแสดง และการจับสลากของขวัญของรางวัลเพื่อมอบให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มาร่วมงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คนพิการ ครอบครัวคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 800 คน