นครปฐม รมว.แรงงาน เปิดอาคารสำนักงานจัดหงานจังหวัดนครปฐม (แห่งใหม่)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานจัดหงานจังหวัดนครปฐม (แห่งใหม่) เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่กว้างขวาง สะดวก ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 23 มกราคม 2566 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม หมู่ที่ 6 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานจัดหงานจังหวัดนครปฐม (แห่งใหม่) โดยมี พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง เจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีในครั้งนี้


นายไพโรจน์ โชติเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้จัดสรรงบลงทุน สิ่งก่อสร้าง รายการอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม บุญที่ดินราชพัสดุจำนวน 3 ไร่ วงเงินทั้งสิ้น 24,404,717 บาทถ้วน เป็นอาคาร 2 ชั้น เพื่อให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภารกิจด้านการส่งเสริมการมีงานทำ การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว การคุ้มครองคนหางาน และงานสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งได้มีพิธีการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ทั้งนี้การก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม แล้วเสร็จสมบูรณ์และได้ย้ายที่ทำการมาปฏิบัติงาน ณ อาคารแห่งใหม่นี้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 พร้อมที่จะให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการต่อไป
**************************************************
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม- ภาพ/ข่าว