กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงาน “EE WEEK”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงาน “EE WEEK” ส่งมอบหนังสือเสียงให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ
………………………………….
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย “EE WEEK” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เครือข่ายในทุกระดับ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


กิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมเสวนาสิ่งแวดล้อม (Live Talk) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เที่ยวแบบไม่ทำลายธรรมชาติและร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการทำงาน กิจกรรมร่วมส่งเสียงเพื่อสร้างฝัน (The Power of Your Voice) เพื่อรวบรวมเป็นหนังสือเสียง บริจาคให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กิจกรรมผีเสื้อขยับปีก (Butterfly Watching) เพื่อเรียนรู้และสำรวจผีเสื้อ ที่ช่วยให้จำแนกชนิดของผีเสื้อและรู้ถึงความสำคัญของผีเสื้อที่มีต่อระบบนิเวศ และกิจกรรมบันทึกสีไม้ (Nature Diary) เพื่อเรียนรู้วิธีบันทึกธรรมชาติด้วยสีไม้ พร้อมเทคนิคการสังเกตธรรมชาติและการวาดภาพสำหรับเด็ก โดยมีผู้เข้าร่วมรับชมผ่าน Facebook Page : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ Application Zoom Meeting และมีการส่งมอบหนังสือเสียง จำนวน 20 เรื่อง ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.30 – 11.00 น. ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร