กาญจนบุรี รร.อนุบาลสังขละบุรีเปิดสอนการตัดผม-การล้างรถ-การเพาะถั่วงอก ให้แก่นักเรียน

กาญจนบุรี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีเปิดสอนการตัดผม-การล้างรถ-การเพาะถั่วงอก ให้แก่นักเรียนที่สนใจได้ฝึกทักษะอาชีพตามความถนัดและสนใจของนักเรียน ตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงฯ
วันที่ 30 กันยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (สพป.กาญจนบุรี เขต 3) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนทั้งหมด 1,631 คน มาจากครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม เนื่องจากสังขละบุรีเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้มีเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีการพัฒนาการทางด้านภาษาไทย (ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานสำคัญ ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้วิชาอื่นๆ)ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กระทรวงฯกำหนด โรงเรียนจึงพยายามหาแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจและถนัดของเด็ก เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้

ซึ่งกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่โรงเรียนสามารถจัดได้อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกัน การทํางานเป็นทีม และกระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นหา ศักยภาพและความชอบของตนเอง เพราะมีความเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับ ของตนเอง กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ ทั้ง ปฏิบัติด้วยตนเอง หรือปฏิบัติเป็นกลุ่ม เป็นทีม โดยการปฏิบัติกิจกรรม ไม่จําเป็นต้องเปิดให้เฉพาะนักเรียนห้อง เดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทําร่วมกันหลายระดับชั้นได้ เพื่อให้นักเรียนรู้จัก การปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย โดยเป็นการจําลองสภาพจริงในสังคม ให้ นักเรียนได้เรียนรู้จะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ตาม นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่อ เตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้/ทักษะนวัตกรรม/สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ/ทักษะด้านการทํางาน/ทักษะที่นําไปใช้ได้จริงในการดํารงชีวิต และเพื่อให้การจัดกิจกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล ในการลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงได้ จัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565


โรงเรียนบริหารจัดการเวลาเรียน และกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้ง ด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของนักเรียน แต่ละ บุคคล
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเอง ตาม ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ โรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ปัจจุบันในช่วงเวลาตั้งแต่บ่าย 2 โมงขึ้นไป ของวัน จันทร์-ศุกร์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ได้มีการฝึกสอนอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้น ป.4 เป็นต้นไป มีด้วยกัน 10 อาชีพ คือ ตัดผมชาย ตัดผมหญิง ทำเบเกอรี่ ชงกาแฟ ทำปลาสร้อยแดดเดียว ล้างรถ เพาะถั่วงอก เพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน ซัก-รีด และการจัดการขยะรีไซเคิล ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากนักเรียน


นายพีรฉัตร น้อยเคียง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ไห้สัมภาษณ์ว่า โครงการฝึกอาชีพนี้เป็นในหนึ่งหลักสูตรของการ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เราจะเปิดหลักสูตรเป็นงานอาชีพสำหรับนักเรียนที่มีใจรักทางด้านการอาชีพ จุดมุ่งหมายของเราก็คือ เด็กนักเรียนในกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่ 1. ฐานะยากจน 2. สมองด้านการเรียนไม่ค่อยดี อาจจะไม่ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ถ้าเขาไม่ได้เรียนต่อ เขาสามารถที่จะนำอาชีพที่เขาฝึกในโรงเรียนนี้ไปเปิดเป็นอาชีพของเขาได้ มีเด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเยอะ เพราะว่าเขาได้เงินด้วย เด็กที่เลือกเข้ามาฝึกอาชีพเข้ามาฝึกเองเพราะว่าเขาชอบอาชีพเหล่านี้ ตอนนี้ฝึกจนเริ่มคล่องแล้ว เสียงตอบรับดีตั้งนักเรียนและผู้ปกครอง


นอกจากนี้ นายพีรฉัตร ยังกล่าวว่า เด็กมีความเก่งในหลายๆ ด้านด้วยกัน มีการวัดแวว 10 แวว หากเรียนไม่เก่งไม่เป็นไร อาจจะเก่งในด้านอื่นๆ ในแต่ละคนมีความเด่นของตนเอง ซึ่งเราพยายามขุดความเด่นของแต่ละคนออกมาเพื่อให้เขาภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเขาเอง
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการฝึกอาชีพของนักเรียนได้ที่โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี หรือหากต้องการใช้บริการล้างรถ ก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ในราคา ล้างรถจักรยานยนต์คันละ 50 บาท รถยนต์ คันละ 100 บาท
เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี