อยุธยา จัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 ครบรอบ 130 ปี ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน จัดกิจกรรม สร้างความรักความสามัคคีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมถวายบังคมตามโบราณราชประเพณี เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565
วันที่ 10 สิงหาคม 2435 นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอ อุทัย พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำบุญตักบาตร และ มอบทุนการศักษาให้กับเด็กๆ และ วันนี้ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และ เป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ บําบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน

กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน  กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลา พร้อมถวายบังคม  ตามแบบโบราณราชประเพณี บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ชาญ ชูกลิ่น รายงาน.