นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ถวายพระพรชัยมงคลวันแม่แห่งชาติ

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ถวายพระพรชัยมงคลวันแม่แห่งชาติ
ที่ห้องประชุมปัญญางามวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แหงชาติ 12 สิงหาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง พิธีเริ่มด้วยประธานถวายเครื่งราชสักการะ วางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นประธานลงนามถวายพระพร แล้วกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จบแล้วผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงเฉลิมพระเกียรติ”สดุดีพระแม่ไทย”

 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการที่เป็นคุณประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทห่างไกล ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์งานศิลปะพื้นบ้าน เช่น การปั้น การทอ และการจักสาน นอกจากนี้ยังมีโครงการ”บ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” ทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อช่วยให้พสกนิกรมีน้ำใช้เพียงพอต่อการดำรงชีพและการเกษตร ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์PAPR (Powered Air Purifying Respirator) เพื่อใช้ในห้องผ่าตัดให้กับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนต่อไป สำหรับคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2565 คือ
“พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน “