นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดโครงการกิจกรรมและพัฒนาการเรียนการสอน

นครปฐม  มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดโครงการกิจกรรมและพัฒนาการเรียนการสอน

วันที่10สิงหาคม 2565  ที่ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และห้อง 26706 , 26909 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเทคนิคการปฏิบัติการและการคิดเชิงบวก ซึ่งจัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา ร่วมด้วย อาจารย์ทรงสิทธิ์ สอนรอด คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ภูษิต แสงประดับ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่ศาลายา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ขึ้นพร้อมทั้งมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ที่ดี โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จ.ราชบุรี