ตรัง หอการค้าจังหวัดจัดประชุมหอการค้าสัญจร ครั้งที่1

หอการค้าจังหวัดตรังจัดประชุมหอการค้าสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

(10 ส.ค.2565) นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมหอการค้าจังหวัดตรังสัญจร ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายธีรวัฒน์ หวังศิริเลิศ ประธานหอการค้าจังหวัดตรังและสมาชิกร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากส่วนราชการ สมาชิกและผู้ประกอบการ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของอำเภอห้วยยอด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการและอนุกรรมการหอการค้าฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกหอการค้าและผู้ประกอบการในอำเภอห้วยยอด จำนวนประมาณ 60 คน
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง