สิงห์บุรี จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาตร์ชาติไทยและการสร้างจิตสำนึกรัก

จังหวัดสิงห์บุรีจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาตร์ชาติไทยและการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น.นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาตร์ชาติไทยและการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 5 โรงแรมโกลเด้นดราก้อน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรจิตอาสา 904 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย

นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมรับฟังจำนวน 300 คน โดยจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)กับผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งเพื่อขยายผลการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ครู นำไปขยายผลถ่ายทอดให้แก่นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนต่อไป
สำหรับการจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้ อันจะสร้างความภาคภูมิใจและกระตุ้นความรู้สึกนิยมในชาติ สร้างจิตสำนึกของคนในชาติ ให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์