สงขลา วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัยแลกเปลี่ยน กิจกรรม กับ University Technology Mara, Perlis ประเทศมาเลเซีย

วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย สงขลา เดินหน้าแลกเปลี่ยน กิจกรรม กับ University Technology Mara, Perlis ประเทศมาเลเซีย
วิทยาลัยรัตภูมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.พัชรินทร์ บุญนุ่น หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ และอาจารย์สาขาวิชาการบัญชีและสาขาศึกษาทั่วไป เดินทางไปยัง University Technology Mara, Perlis ประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมประชุมหารือด้านวิชาการ การเรียนการสอน กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และแนวทางการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับคณะ Faculty of Accountancy

โดยมี Assoc. Prof. Ts. Dr.Shukor Sanim Homd Fauzi อธิการบดีและคณะผู้บริหาร University Technology Mara, Perlis ให้การต้อนรับ ณ University Technology Mara, Perlis ประเทศมาเลเซีย โดยรายละเอียดความร่วมมือ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนระหว่างกันโดยให้อาจารย์สาขาการบัญชีจาก Faculty of Accountancy University Technology Mara, Perlis มาสอน ณ วิทยาลัยรัตภูมิ และอาจารย์สาขาการบัญชีของวิทยาลัยรัตภูมิจะไปสอน ณ Faculty of Accountancy University Technology Mara, Perlis ในระหว่างเดือนมกราคม 2566 นอกจากนั้น ยังจะได้จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน เพื่อให้นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้เปิดโลกกว้างทั้งทางวิชาการและวัฒนธรรม โดยวิทยาลัยจะนำนักศึกษาการบัญชีเข้าศึกษาดูงานในการจัดการเรียนการสอนในเดือน พฤศจิกายน 2565 ณ Faculty of Accountancy University Technology Mara, Perlis เป็นต้น