ตรัง นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย สำนึกในพระคุณครู ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2565

ตรัง   นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย สำนึกในพระคุณครู ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2565
ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ประธานในพิธีไหว้ครู ประจำการศึกษา 2565พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธี ภายใต้การดำเนินงานของงานบริการการศึกษา กำหนดให้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูประจำปี 2565 ณ อาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี ภายในกิจกรรมได้มีตัวแทนจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทั้งสามสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การดูแลของกลุ่มสโมสรนักศึกษาจากทั้งสามสังกัด โดยได้มีการจัดเตรียมพานดอกไม้ธูปเทียนที่มีการตกแต่ง แสดงเห็นถึงเอกลักษณ์ประจำสาขาที่มีความสวยงามโดดเด่นไม่แพ้กัน จากนั้นผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ทำพิธีเจิมตำราให้โอวาทกับนักศึกษา และได้มอบโล่รางวัล ครูในดวงใจที่ศิษย์มีความประทับใจ และได้รับคะแนนผลโหวตมากที่สุดในแต่ละสังกัดประกอบด้วย ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อาจารย์ภูมินทร์ อินทร์แป้น จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์จิรัชญา บุญช่วย จากวิทยาลัยการโรแรมและการท่องเที่ยว

จากนั้นได้มอบโล่คนดีราชมงคลศรีวิชัย และเกียรติบัตรคนดีราชมงคลศรีวิชัย ให้กับนักศึกษา ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น จากนั้นได้มีการมอบทุนการศึกษาจากอาจารย์และสถานประกอบการต่างที่ ร่วมให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีผู้บริหารของทั้งสามสังกัดเป็นตัวแทนในการรับมอบ และส่งต่อให้กับนักศึกษาในแต่สังกัดต่อไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรังในรุ่นต่อๆไป