ตรัง มทร.ศรีวิชัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ “การเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับ OKRs ของแหล่งทุนครั้งที่ 2”

มทร.ศรีวิชัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ “การเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับ OKRs ของแหล่งทุนครั้งที่ 2″
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ “การเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับ OKRs ของแหล่งทุน (วช.66 และ ววน.67) ครั้งที่ 2” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 ในวันนี้ เมื่อเวลา 09.30 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร วิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การจัดทำข้อเสนอการวิจัย (Full proposal) เพื่อพิชิตทุน ววน.67 : Fundamental Fund”

โดยมีมีวิทยากรประจำกลุ่มในแต่ละด้าน ได้ให้คำแนะนำ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประกอบด้วย ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์ ด้านการเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร โดย รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ ทั้งนี้มีนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการและส่ง Concept Paper เพื่อจัดทำข้อเสนอการวิจัยฉบับเต็มให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย รายละเอียดครบถ้วนดังแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยกำหนด