ตรัง เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

จังหวัดตรัง เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้ความรู้และช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงประชาชนที่สนใจด้านการเกษตร


ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดขยายผลการดำเนินงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจพัฒนางานด้านต่าง ๆ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระวิริยะอุตสาหะเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง ทรงตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของแนวพระราชดำริต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา ด้านการบริหารจัดการน้ำ และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเหนือสิ่งอื่นใด พระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการทรงงาน ทรงเสียสละอุทิศตนเพื่อประชาชนโดยเสมอมา และด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระองค์ทรงยึดมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดขยายผลตามรอยพระราชปณิธานเพื่อเป็นแสงสว่างนำทาง สร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นรูปแบบหนึ่งของการดำเนินงานแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรด้วยการให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกร ทุกท่านจะได้รับบริการแบบครบวงจรคราวเดียวกันในทุก ๆ ด้าน โดยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานถึงพื้นที่ในวันนี้

ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตรและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมออกหน่วยให้บริการจำนวน 17 คลินิก ประกอบด้วย คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกกฎหมาย คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกข้าว คลินิกยางพารา คลินิกปาล์มน้ำมัน คลินิกหม่อนไหม คลินิกปุ๋ย คลินิกอารักขาพืช คลินิกน้ำบาดาล คลินิกสินเชื่อเพื่อการเกษตร และคลินิกประเมินผล อีกทั้งมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และแม่ค้าตลาดเกษตรกรของทั้ง 10 อำเภอในจังหวัดตรังร่วมให้บริการอีกด้วย
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง