ตรัง อบจ.รับมอบรางวัลชนะเลิศ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น”

นายก อบจ.ตรัง พร้อมปลัด อบจ.ตรัง รับมอบรางวัลชนะเลิศ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปี 2565 โดยผ่านคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจังหวัดตรัง ประจำปี 2565
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานมอบ โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี 2565 และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 13 องค์กร ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง ในส่วนของ อบจ.ตรัง ได้รับการประเมินและพิจารณาเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น มีนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง นายวิศิษฎ์ วงศ์สิริพรกุล ปลัด อบจ.ตรัง เข้ารับมอบโล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 และร่วมกิจกรรมเสวนาจังหวัดคุณธรรม หัวข้อ “การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสู่จังหวัดคุณธรรม” เพื่อรณรงค์ปลูกฝังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม และยกย่องหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม อีกทั้งเป็นเวทีกลางให้องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับองค์กรต่อไป


คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น และชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นแล้ว ปรากฏผลการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 1.อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ อำเภอวังวิเศษ 2.องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 2.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อบจ.ตรัง 2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ธกส. จังหวัดตรัง 2.4 รางวัลชมเชย ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 3. ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 3.1 อันดับ 1 ได้แก่ บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง 3.2 อันดับ 2 ได้แก่ มัสยิดบ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 7 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง 3.3 อันดับ 3 ได้แก่ วัดเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 1 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง