ตรัง ผู้ว่าฯประชุมการพิจารณาการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมการพิจารณาการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ.2565

(6 ก.ค.2565) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมการพิจารณาการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง
ตามที่จังหวัดตรังได้สมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี 2565 ซึ่งคณะทำงานจัดทำผลงานประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการจัดทำผลงาน เพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว และจังหวัดตรังได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ สำนักงาน ก.พ.ร.ขั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยมีผลคะแนน 461.01 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน) และสำนักงาน ก.พ.ร.ได้กำหนดให้จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาขั้นที่ 1 ได้จัดทำเอกสารผลงาน ฯ Application Report (ขั้นที่ 2) ส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร.ผ่านระบบ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 และคณะทำงานฯ ของจังหวัดได้ร่วมกันจัดทำผลงานและได้ส่งให้ สำนักงาน ก.พ.ร.ผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว สำนักงาน ก.พ.ร.ได้ประกาศผลการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี 2565 ขั้นตอนที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจังหวัดตรังผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ดังกล่าว และสำนักงาน ก.พ.ร.กำหนดการตรวจประเมินฯ (Site – Visit) ณ พื้นที่ ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.


โดยในที่ประชุมวันนี้ได้นำเรื่องพิจารณากำหนดการและขั้นตอนการตรวจประเมินฯ (site-visit) ณ สถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดย 1.)กำหนดรูปแบบในการเสนอผลการดำเนินงาน PMQA 4..0 (รูปแบบการนำเสนอ เช่น PowerPoint วีดีทัศน์ นิทรรศการ รูปแบบอื่น ๆ 2) ร่างกำหนดการและลำดับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 3) การมอบหมายภารกิจในการจัดทำข้อมูลในการนำเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประกอบด้วย 1)การดำเนินการของจังหวัดในหมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 2) ผลงาน/ความโดดเด่น ของการเป็นระบบ 4.0 /การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่/ระบบการรักษาทางไกล (Telemedicine)/ การพัฒนาระบบการใช้ Line QA สำหรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อใน Home isolation /ระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน (Acute ischemic stroke) / สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ เว็บไซต์คอมพิวเตอร์และบนมือถือ 4)แผนยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง