ตรัง สำนักงานประมงจังหวัดมอบพันธุ์สัตว์น้ำและป้ายศูนย์ ศพก.ด้านประมง จำนวน 10 ศูนย์

สำนักงานประมงจังหวัดตรัง มอบพันธุ์สัตว์น้ำและป้ายศูนย์ ศพก.ด้านประมง จำนวน 10 ศูนย์

วันนี้ (11 ม.ค. 2565) นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรังพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง มอบพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลานิล, ปลาทับทิม, ปลาดุก, ปลาหมอ) จำนวน 3,530 ตัว อาหารสัตว์น้ำ จำนวน 19 กระสอบ และมอบป้ายศูนย์ ศพก. ด้านประมง ณ บริเวณสระน้ำเพิ่มสุข อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยให้แก่เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านประมง ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2565


ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง (ศูนย์เครือข่าย) ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายฯ ที่จัดตั้งใน ปี 2564 ให้มีฐานเรียนรู้ด้านการประมง สามารถเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ จำนวน 10 ศูนย์ (อำเภอละ 1 ศูนย์)
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง