ตรัง มทร.ศรีวิชัยร่วมกับวช.คว้ารางวัล’งาน”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

“ธนาคารปูม้าชุมชน” เพื่อความยั่งยืน และโครงการธนาคารปูม้า มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ วช. คว้ารางวัล ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)
.
ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมการประกวด “ธนาคารปูม้าชุมชน” เพื่อความยั่งยืน และโครงการธนาคารปูม้า มทร.ศรีวิชัย ตรัง-วช. ส่งผลงานธนาคารปูม้าภายใต้โครงการเข้าประกวด คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประกวดตามแนวทางหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีมติผลการพิจารณาให้ผลงานธนาคารปูม้าภายใต้โครงการธนาคารปูม้า มทร.ศรีวิชัย ตรัง-วช. โดยมี อาจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในประเภทธนาคารปูม้าชุมชนเดิมที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบโล่รางวัล ป้ายเงินรางวัลการประกวด และเกียรติบัตร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ประธานในพิธี ณ เวที Highlight Stage ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22- 26 พ.ย.2564 ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านนาชุมเห็ด อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวนเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ซึ่งมีนายชีวิน หลงกลาง ประธานศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านนาชุมเห็ด โดย อาจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ หัวหน้าโครงการ เป็นผู้แทนรับมอบ และรางวัลชมเชย ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้า บ้านหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พร้อมเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท และเกียรติบัตร โดย นางสาวสุกัญญา ดอนพิกุล เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในให้กับคณะทำงานการจัดการทรัพยากรปูม้าชุมชน ธนาคารปูม้าที่มีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าที่ดีของชุมชนในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง