นครศรีธรรมราช บูรณาการขับเคลื่อนสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ขับเคลื่อนสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ร่วมกับ U2T ควนทอง มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ผลักดันภายใต้ทรัพยากร เมืองนครศรีฯ “ป่า เขา นา เล”

ณ วิสาหกิจชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม จัดกิจกรรมการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนกิจกรรม


โดยมี อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กล่าวต้อนรับประธาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก นายสุนทร โพชสาลี ปลัดอำเภอขนอม เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ, นายศิลป์ชัย สุนทรมัฏฐ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในนามจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมที่จะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ระดับประเทศและระดับโลก ภายใต้ทรัพยากร “ป่า เขา นา เล”, นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงนโยบายของการเปิดประเทศ เปิดการท่องเที่ยว ซึ่งมีความสำคัญกับเรื่องของปากท้องการดำเนินชีวิตที่ต้องไปต่อด้วยสถานณ์การ COVID-19 และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้มาตรฐาน SHA กับการท่องเที่ยว,

คุณพัจนภา วงศ์วรชาติ นายกสมาคมท่องเที่ยวขนอม กล่าวขอบคุณ วิทยาลัยฯ ที่พยายามผลักดันและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของอำเภอขนอม โดยการบูรณาการองค์ความรู้ ศาสตร์ต่างๆ ในนามสถาบันการศึกษากับชุมชนเข้าด้วยกัน, หลังจากนั้น ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน คือ นายอรุณ ดำคุ้ม หรือ ลุงแดง (เจ้าของสวนส้มโอทองดี เงินล้าน) ประธานวิสาหกิจชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร, นางนฤพรรณ รองเมือง อีเรค (ป้าโรส) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาวังทอง, นางวรรณา พริกแดง (ป้าวรรณา) ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วังค้อบาติก และ ผู้ใหญ่นที ศรีเมือง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังทอปไลท์ ได้กล่าวถึงการพัฒนาของวิสาหกิจและกล่าวขอบคุณ U2T ตำบลควนทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ


ด้าน อาจารย์จุฑามาศ พรหมมา อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ในนามตัวแทนคณะทำงาน U2T ต.ควนทอง กล่าวว่า โครงการ U2T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนตามโปรแกรมการท่องเที่ยว และเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลควนทอง โดยมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน เช่น การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ การสร้างและพัฒนาการยกระดับการท่องเที่ยว การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน เทคโนโลยีด้านต่างๆ และ การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในตำบลควนทอง

โดยเล็งเห็นว่าตำบลควนทองมีสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้มากมายที่น่าสนใจ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนต่างๆ เช่น การทำผ้าบาติก การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำเชื่อมกล้วยเข้มข้น ข้าวหลามกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด จมูกข้าวสังข์หยด กาแฟจมูกข้าวสังข์หยด ชาเปลือกถั่วดาวอินคา ผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ เครื่องแกงกะทิ เครื่องแกงส้ม ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพที่จำหน่าย ให้นักท่องเที่ยว ได้รู้จักและสัมผัสตำบลควนมากยิ่งขึ้น
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง